Jendaurrean dauden arau eta erabakiak

2018ko ordenantza fiskalen onarpena

Hasiera data: 2017·10·03     Bukaera data: 2017·11·16     Igorlea: Errenta

2018ko ordenantza fiskalen onarpena

 

Hasiera data¨ 2017/10/03   bukaera data:2017/11/16

 

Udaleko Osoko Bilkurak 2017ko irailaren 26an behin behineko onarpena eman zion, 2018 urteko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioetarako Zergak, Tasak eta Prezio Publikoen Ordenantza Fiskalen Aldaketari.

— Ondasun higiezinen gaineko zerga.

— Jarduera ekonomikoen gaineko zerga.

— Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga.

— Eraikuntza, Instalazioa eta Obren gaineko Zerga.

— Hiri Izaerako Lurrenbalio gehikuntzaren gaineko zerga.

— Udal jabe tza publikoko ondasunen erabilera pribatiboa

      edo aprobe txa mendu bereziagatiko tasak.

— Zerbitzu publikoak emateagatik eta jarduerak egiteagatiko tasak.

— Zerbitzuak eskaini edo udal jarduerak buru tze agatiko prezio publikoak.

 

Agerian dagoen lekua: Udal honetako Kontuhartzailetzan.

 

Erreklamazioak egiteko eskaera orria

 

 


Aisialdi eta jolaserako igerileku irekietako zerbitzuaren Araudi Orokorra jendaurrean jartzea

Hasiera data: 2017·07·18     Bukaera data: 2017·08·17     Igorlea: Hernaniko udala | Jarduera Fisiko eta Kirola

2013ko urriaren 29an Osoko bilkurak Aisialdi eta Jolaserako Igerileku Irekietako zerbi­tzuen araudi nagusia onartu zuen.

Araudiaren antzi­natasuna dela eta honen egunera­tze­aren beharra ikusi da.

Kirol delegatuak aztertu du kirol zuzendariak eguneratutako Aisialdi eta Jolaserako Igerileku Irekietako zerbi­tzuen araudi nagusia.

Aho batez erabaki­tzen da:

Lehena.  Udal instalakun­tzen araudi nagusia egunera­tze­ari hasierako onarpena ematea.

Bigarrena.  Aipatutako dokumentua jendaurrean ikusgai jar­tzea, hamabost (15) egunez, interesatuek erreklamazioak edota sujeren­tziak aurkezteko aukera izan dezaten. Epe hori hasierako onarpenaren iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo eginetik kontatuko da.      

Hirugarrena.  Aipatutako epean inolako erreklamaziorik edo sujeren­tziarik aurkeztu ezean, erabaki hau behin betiko­tzat joko da eta Araudiaren testu osoa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

 

 

Erreklamazioak egiteko eskaera orria