3
TOKI ADMINISTRAZIOA

HERNANIKO UDALA

Iragarkia

Bi mila eta hogeita bateko abenduaren hogeita zazpian 2021/00001681 alkate Dekretu bidez honako erabakia hartu da:

Lehenengoa: Udal honetako 2018, 2019 eta 2020ko Enplegu Publikorako Eskaintzan jasota dauden ur eta argietako ofizial hiru lanpostu lehiaketa-oposizio askez betetzeko deialdia egitea.

Bigarrena: Onartzea deialdia arautuko duten oinarriak, erabaki honen eranskin gisa doazenak.

Hirugarrena: Deialdia eta hura arautzeko oinarriak dagozkien euskarri ofiziaetan nahiz Hernaniko web orrialdean (www.hernani.eus) eta iragarki taulan argitaratzea.

Laugarrena: Hautaketa prozesuko epaimahai kalifikatzaileetako kideak izendatzeko dagozkion izapideak abian jartzea.               

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bideari amaiera ematen dio. Dena den, administrazioarekiko auzi errekurtso jar daiteke, edota egoki deritzozun beste edozein errekurtso, dagokion Administrazio Auzietarako Auzitegian, bi hilabeteko epean, akordio hau azken aldiz aldizkari ofizial batean argitaratzen denetik hasita.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke ebazpena eman zuen organoari hilabeteko epean, akordio hau azken aldiz aldizkari ofizial batean argitaratzen denetik hasita.

Hernani, 2021eko abenduaren 28a.—Xabier Lertxundi Asteasuinzarra, alkatea.            (8394)

Hernaniko udalaren ur eta argi ofizialen hiru lanpostu lehiaketa-oposizio askez betetzeko oinarriak.               

Lehena.    Xedea.

1.1.    Oinarri hauen xedea da arautzea Hernaniko Udaleko karrerako funtzionarioen plantillan hutsik dauden ur eta argietako ofizialen hiru lanpostu txanda irekian eta oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko hautaketa-prozesuaren deialdia.  

1.2.    Deialdiko lanpostuak 2018, 2019 eta 2020ko Enplegu Publikoaren Eskaintzan argitaratu ziren.

Bigarrena.    Lanpostuaren ezaugarriak.

2.1.    Deialdian ateratako lanpostuak honako ezaugarri hauek ditu:

— Lanpostua: Ur eta argietako ofiziala.

— Eskala: Administrazio Bereziko eskala.

— Azpieskala: Zerbitzu Berezietako azpieskala.

— Mota: ofizioetako langileak.

— Klasifikazio azpieskala: C2 taldea.

— Lanpostu-mailako osagarria: 15.

— Berariazko osagarria: 20.276,60 €.

— Lanaldia: % 100.

— Euskara eskakizuna: 1.H.E. Derrigortasun-data: gainditua.        

2.2.    Lanpostuaren dedikazio araubidea lanaldi osokoa da eta lan baldintzak Hernaniko Udaleko enplegatu publikoentzat ezarritakoak dira.

Lanaldia Udalak urtero ezartzen duena izango da, eta beti bat etorriko da zerbitzuaren izaera eta behar zehatzekin; hau da, goizez zein arratsaldez eman ahalko da.               

2.3.    Hautapen prozesua gainditzen duten izangaien zerrenda, lanpostu berdinetako edo antzekoetako aldi baterako beharrak betetzeko erabiliko da.

Hirugarrena.    Eginkizunak.

Deialdiko lanpostuei dagozkien eginkizunak, orientazio eta azalpen gisa, honako hauek dira:

Lanpostuaren eginkizunak eta funtzio zehatzak:

— Ur eta argietako enkargatuarekin elkarlanean, udal instalazio elektrikoen mantentze lanak eta udalak behar duen azpiegitura elektrikoa egin eta ur sarearen mantenua burutu.      


— Bere ardurapean esleitzen zaizkion langileen lanaren jarraipena eta kontrola burutu.

— Ur kontagailuen irakurketa eta mantentzeaz arduratu. 

— Sail bereko gainontzeko langileekin elkarlanean aritu mantentze eta obrei dagozkien jardueretan.

— Saileko arduradunak hala ezartzen duenean, saileko gainontzeko lanpostuen ordezkapenak burutu, horretarako beharra dagoenean (bajak, oporraldiak, etab.), bere lanpostuaren kategoria eta gaitasunak kontutan izanik.

Instalazio elektrikoei dagokienez:

— Udal instalazio elektrikoen mantentzea egin (Argiztapen publikoa, semaforoak, udal biltegiak, udal eraikinak etab.).

— Udalak behar dituen azpiegitura elektrikoak prestatu eta instalazio elektriko berriak egin.

— Azpiegitura elektrikoen beharra duten ekintza publikoetarako beharrezko instalazio guztiak egin.

— Laguntza teknikoa eskaini elektrizitate gaietan (eraikuntza berriak, Hirigintza lanak, etab.).

— Komunikazio sareak prestatu.

Ur sareari dagokionez:

— Ur sarea egoera onean mantentzea: Deposituak kontrolatu, uraren egoeraren kontrola eraman, kutxatilak, ur hartuenak, suteen aurkako instalazioak, etab.

— Ur araztegi instalazioen eta uren kalitatearen kontrola eta mantentzea egin, uraren maila, iragazki eta kloratze sistema eta abarren eguneroko kontrolaren bidez, emaitzak erregistratuz eta beharrezko diren laginak hartuz.          

— Matxurak konpontzeaz arduratu: Beharrezko ur mozketak egin, arduradunei abisua pasa.         

— Ur kontadoreen irakurketa eta mantentzeaz arduratzea.               

— Esleitutako baliabide materialen (ibilgailuak, tresneria…) oinarrizko mantentzeaz arduratu eta arduradunari euren egoeraren berri eman.

— Bere arloko erosketa beharrizanen jarraipena egin eta material eta baliabideen erosketa proposatu.

— Burututako ekintzei eta sailari dagozkien hobekuntzak proposatu.

— Biltegiaren Kudeaketa operatiboaz arduratu: materialaren kontrola eta inbentarioa, irteera eta sarrera kontrola, ordena eta garbiketa, etab.

— Berarekin lan egiteko bideratzen diren langileen kargu hartu beraien lana antolatu eta gainbegiratuz eta behar duten laguntza teknikoa eskainiz.

— Beharrezko baliabide materialak lortzeaz arduratu.      

Ur kontadoreei dagokionez:

— Ur kontagailuak aldatu eta haien irakurketa eta mantentzeaz arduratu eta kalean gertatutako aldaketa guztiak errenta sailarekin kudeatu.

— Ur erreklamazioei erantzuna emateko bere arduradunek eskatutako informazioa eta dokumentazioa eskuratu eta prestatu.        

— Udal instalazioen arduradunarekin elkarlanean, instalazio zahar eta berrietan sortzen diren arazoak kudeatu.             

— Instalazio berrietan harrera egiterakoan, kontagailuari buruzko Kudeaketa burutu.

— Ur erregelamendua betearazi (besteak beste, ur lapurretari aurre egiteko neurriak hartu eta kasuan kasuko isunak ezartzeko tramitazioak egin).

— Biltegiko kontagailuen Kudeaketa operatiboaz arduratu: kontagailuen kontrola eta inbentarioa, irteera eta sarrera kontrola, etab.

— Kontagailuen erosketa beharrizanen jarraipena egin eta erosketak proposatu, enkargatuarekin elkarlanean: aurrekontuen eskakizuna, balorazio txostena, etab.        

— Kontagailuen irakurketa garaian, berarekin lan egiteko bideratzen diren langileen kargu hartu beraien lana antolatuz eta gainbegiratuz eta behar duten laguntza teknikoa eskainiz.     

— Zehaztutako helburuak lortzeko beharrezko diren eta horrela eskatzen zaizkion beste edonolako lanak burutu, bere lanpostuaren sailkapenarekin bat datozenak.

Laugarrena.    Izangaiek bete beharreko baldintzak.

Hautaketa prozesuan onartuak izan eta, hala egokituz gero, parte hartzeko, izangaiek baldintza hauek bete behar dituzte, parte hartzeko eskaera aurkezteko epea bukatzen den egunerako, karrerako funtzionario izendatzen dituzten unera arte mantenduz:          

a)    Europar Batasuneko estatu kide bateko nazionalitatea edukitzea, edo Europar Batasunak egin eta Espainiar Estatuak berretsitako nazioartzeko hitzarmenen bidez langileen zirkulazio askea duten estatuetakoa izatea.          

Parte har dezakete, halaber, Europar Batasuneko estatu kideetako nazionalitatea dutenen ezkontideek, duten nazionalitatea dutela, baldin eta zuzenbidez bananduta ez badaude, eta baita nazionalitate hura dutenen ondorengoek eta haren ezkontide zuzenbidez banatu gabearen ondorengoek ere, 21 urte baino gutxiago badituzte, edota gehiago izanik ere haien kontura bizi badira.

b)    16 urte beteak edukitzea eta derrigorrez erretiratzeko adina ez gainditzea.

c)    Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako titulazioa izatea edo baliokidea izatea, edo titulua eskuratzeko eskubideak ordainduta izatea.

Atzerrian eskuratutako titulazioen kasuan, dagokion baliozkotzea edo, hala badagokio, homologazioaren egiaztagiria eduki behar da.

Baldintza hori ez zaie eskatuko beren kualifikazio profesionala, profesio arautuen esparruan, Europako Batasuneko Zuzenbideko xedapenen babesean aitortua duten izangaiei. Izangaiei dagokie aitorpen hori egiaztatzea.      

d)    B motako gida-baimena indarrean izatea.

e)    Euskarako 1. hizkuntza eskakizuna egiaztatzen duen agiriaren jabe izatea, edo, hala badagokio, zortzigarren oinarrian ezarritakoaren arabera eskuratzea.

f)    Postuak berezkoak dituen funtzioak betetzeko gaitasun funtzionala izatea, eragotzi gabe aniztasun funtzionala duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina aplikatzea, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak onartutakoa. Bere garaian egiaztatu beharko da eskakizun hori betetzen dela dagozkion hautaketa probak gaindituz eta Udalak berariaz ezarritako zerbitzuetan dagokion osasun azterketa ere gaindituz.

g)    Diziplinazko espedientearen bidez edozein administrazio publikoetako edo organo konstituzionaletako edo autonomia erkidegoetako organo estatutarioetako zerbitzutik baztertuta ez egotea; eta ebazpen judizial bidez ezgaitasun erabatekoa edo berezia ez izatea enplegu edo kargu publikoetarako, baztertua edo ezgaitua izan den funtzionarioen kidegoan edo eskalan sartzeko.     

Beste estatu bateko nazionalitatea izanez gero, ezgaitua edo egoera baliokidean ez egotea, eta ez izatea diziplina-zehapenik edo baliokiderik, dagokion estatuan baldintza berberetan enplegu publikora iristea eragotziko duenik, hain zuzen.

h)    Indarrean dagoen araudiaren arabera, abenduaren 26ko 53/1984 Legearen arabera, legezko ezgaitasun edo bateraezintasun kasuren baten ez egotea, betiere legeak ematen duen aukeratzeko eskubidea alde batera utzita.

Bosgarrena.    Parte hartzeko eskaera.

5.1.    Hautaketa prozesuan parte hartzeko eskabideak, Hernaniko Udalaren hhz-Herritarren harrera Zerbitzuan eta web orrian (www.hernani.eus) eskuratu ahal izango den eredu ofizial eta normalizatuari egokituko zaizkio. Eskabidea oinarri hauei eranskin gisa erantsi zaie.

Hernaniko Udalaren Alkate-Lehendakariari zuzendu beharko zaizkio eskabideak. Eskabide horiek honako baldintza hauek bete beharko dituzte, baztertuak izan ez daitezen:

a)    Laugarren oinarrian eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztela adierazi beharko da, betiere eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunerako, aurreko oinarrian hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeari buruz ezarritakoa izan ezik.  

Aurreko paragrafoan xedatutakoari dagokionez, onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda onartzeko ardura duen organoak prozeduraren edozein momentutan jakiten badu hautagaien batek ez dituela betetzen deialdian parte hartzeko ezarritako eskakizunak, hautagaia hautaketa prozesutik kanporatuko du, entzunaldia eman ondoren.

b)    Era berean, lehiaketaldian baloratuko diren merezimenduei dagozkien datuak ere adierazi beharko dituzte, soilik kontuan hartuko direlarik eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunerarte izandako merezimenduak. Ez dira baloratuko eskaeran egoki zehaztu gabekoak.

Adierazitako merezimenduak Epaimahaiak izangaiei eskatzen dien unean eta epean egiaztatu beharko dira, honela:       

Administrazio Publikoren bateko esperientzia, hark eginiko ziurtagirien bidez egiaztatuko da. Honako hauek zehaztu beharko dira: enplegu harremana, betetako lanpostuaren izena, haren talde eta azpitalde edo kategoria profesionala, enplegu harremanaren iraupena, dedikazio ehunekoa eta egindako zereginak. Hernaniko Udalean izan bada, nahikoa izango da eskabidean adieraztea, eta izangaien espediente pertsonaletan jasotako datuen arabera baloratuko da.      

Prestakuntza ikastaroei buruzko merezimendua frogatzeko, aurkezten den dokumentazioan ikastaroen iraupena zehaztu beharko da, ordu edo egunetan, bestela ez da merezimendu hori baloratuko. Egunak egiaztatuz gero, 2 ordu zenbatuko dira egun bakoitzeko, salbu eta aurkeztutako agirietatik beste iraupen bat ondorioztatzen bada.

5.2.    Aniztasun funtzionala izan, eta denbora edo bitartekoen aldetik egokitzapenak behar baldin badituzte hautaketako probak baldintza berdinetan egin ahal izateko, horiek espresuki eskatu beharko dituzte parte hartzeko eskaeran horretarako dagoen atalean, betiere, zehaztuz zer nolako egokitzapena behar duten. Horretaz gain, eskatutako egokitzapena egiaztatuko duen mediku-ziurtagiria aurkeztu beharko dute.

5.3.    Eskaerei agiri hauek erantsiko zaizkie:   

Nortasun Agiriaren fotokopia edo Europako Batasuneko beste Estatuetako partaideen kasuan, nortasuna eta nazionalitatea egiaztatuko duen agiria.               

Deialdian parte hartzeko eskatutako titulazioaren fotokopia.

Eskatzen den derrigorrezko hizkuntza eskakizuna betetzen duela egiaztatzen duen agiriaren fotokopia.

5.4.    Eskaerak, behar bezala bete ondoren, Hernaniko Udalaren hhz - Herritarren harrera Zerbitzuan erregistratuko dira edo Hernaniko Udalaren erregistro elektronikoan (www.hernani.eus). Era berean, eskabideak Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko, 39/2015 Legeak 16.4. artikuluak aipatzen duen edozein tokitan aurkeztu ahal izango dira. Horiek aurkezteko epea 20 egun baliodunekoa izango da deialdiaren iragarkia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den hurrengo egunetik kontatzen hasita.

5.5.    Datu pertsonalen babesa.

5.5.1.    Izaera pertsonaleko datuak babesteko lege organikoa betetzea.

Europako Parlamentu eta Kontseiluaren 2016/679 Araudiak 2016ko apirilaren 27koak datu pertsonalen tratamendu eta datu horien zirkulazioa libreari lotuta pertsona fisikoak babesteari buruzkoak (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), 2018ko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak eta datuen babesari buruz indarrean dagoen gainontzeko araudiak ezarritakoa betez, izangaien izaera pertsonaleko datuak jarduera tratamenduaren parte izatera pasako dira, helburua hautapen prozesua kudeatzea izango delarik.

Tratamenduaren helburua eta aurreikusitako erabilera: langileak hautatzeko prozesuen Kudeaketa eta jarraipena, parte hartzeko eskabideak kudeatzea, onartuen eta baztertuen zerrendak, proben kalifikazioak eta merezimenduen balorazioak argitaratzea, hautaketa prozesuekin lotutako erreklamazio eta errekurtsoak kudeatzea, eskatzaileek prozesuan ekarritako dokumentazioa kudeatzea, probetako asistentzia kontrolatzea, ziurtagiriak luzatzea, prozesuen datu historikoak kontsultatzea, eta azterketak egitea.

Edozelan ere, eskaera sinatzeak esan nahi du eskaera egin duena jakinaren gainean geratu dela eta baimena ematen duela bere datuak tratatzeko.

5.5.2.    Informazioaren hartzaileak: Izaera pertsonaleko datu horiek bakarrik udal-Kudeaketan erabiltzeko izango dira; hala ere, beste administrazio publiko batzuei laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie datuok 2018ko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan (Datu Pertsonalak Babestekoan) aurreikusitako kasuetan.

5.5.3.    Izangaiek emandako datu pertsonalak «Giza baliabideak» izeneko tratamendu jarduerara ekarriko dira. Tratamenduaren arduraduna Hernaniko Udala da. Datuak atzitzeko, zuzentzeko, ezerezteko, mugatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabiltzeko aukera dago, eta horretarako, idatzia bidali behar da Hernaniko Udalera, Gudarien plaza, 1 20120 Hernani helbidean, edo egoitza elektronikoaren bidez.

Seigarrena.    Izangaien onarpena.

Onartutakoen eta baztertutakoen behin behineko zerrenda, Epaimahaiko partaideen izendapena eta oposizio-faseko lehenengo ariketa zein egunetan egingo den iragartzeko, Alkateak ebazpena emango du eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, Hernaniko Udaletxeko iragarki-taulan eta Udalaren web orrialdean (www.hernani.eus) argitaratuko da.

Zerrenda horretan baztertutzat ageri diren pertsonek 10 egun balioduneko epea izango dute, zerrenda argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, baztertze hori eragin duten akatsak edo hutsuneak konpontzeko edo zerrenden kontrako erreklamazioak aurkezteko.

Erreklamaziorik egingo ez balitz, behin behineko zerrenda behin betikotzat joko da besterik gabe. Erreklamaziorik egingo balitz, horiek onartu edo baztertu egingo dira, behin betiko zerrenda onartzeari buruz hartuko den ebazpen berri baten bidez, eta era berean argitaratuko da.

Era berean, behin betiko zerrendatik kanpo geratu eta bidezkoa den errekurtsoa aurkeztu dutela egiaztatzen duten izangaiek aukera izango dute hautaketako probak egiteko, kautelazko izaeraz, baldin eta errekurtsoa ez bada ebatzi azterketaren egunerako.

Behin betiko zerrendetatik kanpo geratu diren izangaiek berraztertzeko errekurtsoa jar dezakete, ebazpena eman duen organo beraren aurrean, ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hilabeteko epean; bestela, zuzenean aurkaratu dezakete, bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzien Donostiako Epaitegian; eta bidezko den beste edozein helegite tarteratzea eragotzi gabe.

Zazpigarrena.    Epaimahai kalifikatzailea.

7.1.    Osaera.

Epaimahai kalifikatzailea kide titularrek eta ordezkoek osatuko dute, eta horien izendapena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, Hernaniko Udaleko iragarki oholean eta web orrian (www.hernani.eus). Hauek izango dira kideak:     

Epaimahaiburua:

Hernaniko udala edo beste administrazio bateko Zerbitzu Publikoetako arduradun bat, titular gisa, eta, beste bat, ordezko gisa.

Mahaikideak:

Hernaniko Udala edo beste administrazioetako 3 karrerako funtzionario, titular gisa eta, beste 3, ordezko gisa.        

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak izendatutako karrerako funtzionario bat, titular gisa, eta bere ordezkoa.  

Euskara maila neurtzeko ez besterako, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko ordezkari bat izendatuko da, titular gisa, eta beste bat, ordezko gisa.               

Idazkaria:

Hernaniko Udaleko giza baliabideetako administrari bat titular gisa, eta beste karrerako funtzionario bat ordezko gisa. 

Epaimahaiaren osaerak berezitasun-printzipioa errespetatuko du. Aldiz, eta ez badu berezitasun-printzipioan eraginik, osaerak gaitasun, konpetentzia eta prestakuntza egokiak dituzten emakume eta gizonezkoen arteko parekotasuna izan behar du, Emakumeen eta Gizonen Berdintasuna arautzen duen otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20.6 artikuluaren arabera.

Epaimahaiak erabaki dezake, bere jardunerako, aholkulari espezialisten laguntza eskatzea, hautaketa prozesuko proba batzuetarako edo guztietarako. Aholkulari espezialistek hitza bai baina ez dute botorik izango, eta haien lana mugatuko da Epaimahaiari laguntzera, beren espezialitate teknikoetan.         

Epaimahaia osatuko duten mahaikideen erdiak gutxienez eduki behar du lanpostua eskuratzeko eskatzen den jakintza arlo berari dagolkion titulazioa, eta mahaikide guztiek maila akademiko berekoa edo goragokoa izango dute.              

7.2.    Abstenitzea eta errekusatzea.

Urriaren 1eko 40/2015 Legeak, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarenak, 23. eta 24. artikuluan aipatzen dituenetako egoeraren bat gertatzen denean, epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin behar diote; bestela, interesdunek errekusatu egin ditzakete, edozein unetan.

Abstenitzeko arrazoi den egoeraren batean dagoen epaimahaikideak Udaleko Lehendakariari jakinarazi behar dio, eta honek dagokion erabakia hartuko du.

Orobat, errekusaziorik bada, Udaleko Lehendakariak ebatziko du dagokiona.

7.3.    Jarduteko arauak.

Epaimahaiak, oinarri hauetan ezarritakoaren kaltetan izan gabe, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. artikulutik 19. artikulura ezarritako arauetara egokituko du bere jarduketa.

Epaimahaikide guztiek izango dute hitza eta botoa, idazkariak izan ezik, honek hitza bai baina botorik ez baitu izango. Bildutakoen botoen gehiengoaz hartuko dira erabakiak. Berdinketa egonez gero, mahaiburuaren kalitate botoak erabakiko du.              

Epaimahaikideren bat ez badago, gaixorik badago, edo, oro har, arrazoi justifikaturen bat dagoenean, epaimahaikide titularraren ordez dagokion ordezkoa jardungo da.

Mahaiburua edo haren ordezkoa ez badago, gaixorik badago, kargua hutsik badago edo bestelako kausa legalak behartzen badu, mahaikideen artean hierarkian, antzinatasunean eta adinean lehena denak ordeztuko ditu, hurrenkera horretan.   

Idazkaria edo haren ordezkoa bileran ez badago, gaixorik badago, kargua hutsik badago edo bestelako kausa legalak behartzen badu, epaimahaiak gehiengoz erabakitzen duen epaimahaikideak hartuko du haren tokia.

Idazkaria kide anitzeko organoko kide batek ordezten badu, kide anitzeko organoko kide horrek bere eskubideak mantenduko ditu, mahaikide den aldetik.

7.4.    Ahalmenak.

Epaimahaiak jarduteko autonomia osoa izango du, prozesua objektibotasunez garatzen dela zainduko du, eta deialdiaren oinarriak betetzen direla bermatuko du. Bere jarduketetan independentziaren eta diskrezionalitate teknikoaren irizpideak betetzen direla bermatuko du.

Era berean, ordenamendu juridikoari jarraituz, epaimahaiak oinarri hauen aplikazioz sortzen diren zalantza guztiak ebatziko ditu, eta deialdiaren garapen egokirako beharrezkoak diren erabaki guztiak hartuko ditu, oinarrietan aurreikusi ez diren egoeren aurrean jarraitu beharreko irizpideak ezarriz.

Hautaketa prozesuaren edozein unetan, epaimahaiak jakiten badu dagokion deialdian parte hartzeko eskatzen diren baldintzak betetzen ez dituen izangairen bat dagoela, interesdunari entzunaldia eman ondoren, izangai hori kanporatzea proposatu behar dio organo eskudunari, hautaketa prozesuan parte hartzeko eskaeran hark jarritako okerrak edo faltsukeriak adierazita.    

Epaimahaiak, prozesuan, jatorrizko dokumentuak eska ditzake; bai eta, zalantzarik izanez gero, merezimenduak behar bezala baloratzeko edo baldintzak betetzen direla egiaztatzeko beharrezko jotzen duen beste edozein dokumentu ere.

Epaimahaiak dagozkion neurriak hartuko ditu, oposizioaldian egiten diren idatzizko ariketen edukiaren gaineko konfidentzialtasuna bermatzeko, eta, ahal den guztietan, izangaien nortasuna zein den jakin gabe zuzendu ahal izateko.        

Epaimahaiak hautaketa prozesutik kanpo utzi ditzake azterketa orrietan beren nortasuna ezagutarazteko izen, marka edo zeinuak idazten dituzten izangaiak, edo ariketak egitean iruzurrezko edozein jarduketa egiten dutenak.

7.5.    Jakinarazpenak.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 45.1.b) artikuluak xedatutakoaren ondorioetarako, hautaketa-prozeduratik eratortzen diren administrazio egintzak udalaren web orrian argitaratuko dira. Horrek jakinarazpena ordeztuko du eta ondorio berak izango ditu.

7.6.    Egoitza.

Komunikazioetarako eta gainerako gorabeheretarako, epaimahai kalifikatzailearen egoitza Hernaniko Udalean egongo da, Hernaniko Gudarien Plaza, 1ean.

Zortzigarrena.    Oposizio fasea.

8.1.    Hasiera eta hautaketa prozesuaren garapena.

Epaimahai kalifikatzaileak oinarri hauetan ezarritako proben ordena alda dezake, edo proba batzuk egun berean egitea ere erabaki dezake. Kasu horietan, proba bakoitza ebaluatzeko, aurrekoa gaindituta izan beharko da.          

Oposizioaren lehen ariketaren data, ordua eta lekua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, Hernaniko Udaletxeko iragarki oholean eta udaleko web orrian argitaratuko da (www.hernani.eus), 7 egun naturaletik gorako aurrerapenarekin.

Oposizio aldiko ariketak egiteko ordena aldatu ahal izango da proba bakoitza egiteko deituriko hautagai kopuruaren arabera eta IVAPek hautaketa prozesuetan hizkuntza eskakizunen azterketak egiteko deialdi bateratuetarako ezarriko duen egutegiaren baitan.

Lanposturako lehiatzen duten hautagaiei oposizio fasearen jarduera bakoitzerako behin bakarrik deituko zaie. Deitutako ariketetara aurkezten ez diren oposiziogileak baztertuta geratuko dira. Arau bera aplikatuko zaie probak iada hasita daudenean bertaratzen diren oposiziogileei.       

Hautaprobak egitean aukera-berdintasuna eta tratua bermatzeko, epaimahai kalifikatzaileak probak egiteko datak edo lekuak egokitu ahal izango ditu, haurdun egoteagatik edo erditze aurreko edo ondorengo aldian egoteagatik hala behar duten emakumeen kasuan, baldin eta inguruabar horiek epaimahai kalifikatzaileari jakinarazten bazaizkio proba edo ariketa egin aurretik, eta medikuaren ziurtagiriaren bidez egiaztatzen bada.       


Lehiakide guztiek ariketa batera egiterik ez dagoenean honela jokatuko da: izangaien hurrenkera epaimahaiak horretarako egindako zozketaren bidez erabakiko da.          

Oposizioren ariketa bat amaitu eta hurrengoa hasi arte gutxienez 72 orduko epea utzi beharko da. 

Lehenengoaren atzetik datozen ariketen deialdiak Epaimahaiak argitaratuko ditu gutxienez 72 orduko aurrerapenarekin.               

Epaimahaiak, edozein unetan, hautagaiei behar bezala identifikatzeko eskatu ahalko die eta, beraz, ariketa guztietara nortasun-agiriren bat eraman beharko dute.       

Prozeduraren edozein unetan Epaimahaiak jakiten badu hautagai batek deialdiak eskatzen dituen baldintzak ez dituela betetzen, baztertu egingo da, interesdunari entzunaldirako eskubidea eman ondoren, eta egun berean horren berri emango dio hautaketa prozesua deitu duen arduradunari.

Epaimahaiak hautaketa-prozesutik kanpo utzi ahal izango ditu edozein proba normaltasunez egitea eragozten duen iruzurrezko edozein ekintza egiten duten pertsonak edo berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioen arabera lehia desleiala sortzen dutenak. Jarduera horiek jasota utziko dira bilkurako aktan.               

Ebazpenaren arabera prozesuan onartutako hautagaiek frogetan parte hartu ahal izango dute, baita baztertutakoen zerrendan agertzen direnen kasuan ere, ebazpenaren zain dagoen aurkaratzea aurkeztu dutela egiaztatzen badute. Aurkaratzea ezesten bada, hautagaia behin betiko prozesutik baztertua izango da.

Era berean, bigarren ariketan eta hurrengoetan parte hartu ahal izango dute, gaindituen zerrendan agertu ez arren, erreklamazio bat aurkeztu duten pertsonek, ariketa egiten den egunean oraindik hori ebatzigabe badago. Erreklamazio hori ezesten bada, hautagaia prozesutik kanpo geratuko da behin betiko, eta egin duen azterketa ez da kontuan hartuko.    

8.2.    Aniztasun funtzionala duten pertsonek hala eskatuz gero, arrazoizko egokitzapenak eta doiketak egingo dira hautaketa probak egiteko, denborari eta bitartekoei dagokienez, baldin eta probaren edukia desitxuratzen ez bada eta zailtasun maila edota eskakizun maila jaisten ez bada.

Aurkeztutako dokumentazioa ikusi ondoren, epaimahai kalifikatzaileak ebatziko du bidezkoa den edo ez egokitzapenak egitea eta nolako egokitzapenak egingo diren, hautaketa proba bakoitzaren ezaugarri bereziak kontuan hartuta. Egokitzapenak ez dira automatikoki onartuko, soilik onartuko dira desgaitasunak egin beharreko probarekin lotura zuzena duen kasuetan.

Epaimahai kalifikatzaileak ziurtagiri edo informazio osagarriak eskatu ahal izango dizkio izangaiari, eskatu zaizkion egokitzapen horiek onartu behar diren baloratu ahal izateko. Era berean, epaimahaiak zerbitzu espezializatuen txostena eta, behar izanez gero, laguntza eskatu ahal izango du.

8.3.    Oposizioak honako ariketak izango ditu:               

Hautaketa-prozesuak barne hartzen duen edozein proba mota egiten den bitartean, ez da onartuko berdintasun, merezimendu eta gaitasun-printzipioak saihesteko erabil daitezkeen gailu edo bitarteko elektronikoak edukitzea edo erabiltzea. Oposizio fasean gehienez 100 puntu lortu ahal izango dira.           

Ariketak honakoak izango dira: Lehenengo ariketa: Gai orokorrei buruzko ariketa. Nahitaezkoa eta baztertzailea. 40 puntu izango ditu. Aukerako erantzunak dituen galdera-sorta bat izango da I. eranskineko gai-zerrenda jasotako gaiei buruzkoa, gaizki erantzuten diren galderak ez dira penalizatuko eta gainditzeko galderen erdiak ongi erantzun behar dira, hots, gutxienez 20 puntu atera behar dira.             

Ariketa honi Gai edo Ez Gai kalifikazioa emango zaio.

Bigarren ariketa: Teoriko-Praktikoa, gai espezifikoei buruz. Nahitaezkoa eta baztertzailea. 60 puntu izango ditu eta gainditzeko erdia lortu beharko da. II. eranskineko gai-zerrenda espezifikoetako gai zerrendan jasotako gaiei buruz epaimahaiak planteatzen d (it)uen gertaera praktikoa (k) edota teoriko-praktikoa (k) erresolbitu beharko da (dira). Epaimahaiaren irizpidearen arabera egongo da zein proba mota egingo den.

Hirugarren ariketa ariketa: Euskara. Derrigorrezkoa eta baztertzailea.

Ariketa hau gainditzeko beharrezkoa izango da lanpostuari esleitutako euskarako 1. hizkuntza eskakizuna gainditzea, edo IVAPek emandako ziurtagiriaren bidez egiaztatzea edo Europako Hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuaren B-1 mailarekin homologatutako euskara ezagutza egiaztatzen duen titulu edo egiaztagiriren bat izatea, hain zuzen ere, azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuaren 3. artikuluan eta hurrengoetan zerrendatutakoren bat.

Era berean, dagokion hizkuntza-eskakizuna egiaztatu ahal izango da, apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzekoak eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuestekoak, xedatutakoaren arabera. Ariketa honi Gai edo Ez Gai kalifikazioa emango zaio.

Proba bakoitzaren emaitzak argitaratu ondoren, azterketak berrikusteko gutxieneko epe bat emango da, 3 egun baliodunekoa, eta ondoren, erreklamazioak jartzeko 2 egun balioduneko epea, azterketa berrikusten denetik aurrera zenbatuta. Hori guztia gorako errekurtsoa jartzeko eskubidearen kalterik gabe Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeko 121, 122 artikuluetan eta bateragarrietan ezarritako kasuetan eta baldintzapean, eta izangai bakoitzak egokitzat jotzen duen beste edozein errekurtso ere aurkeztu ahal izango du.

Bederatzigarrena.    Lehiaketaldia.

Lehiaketa aldiak ez du baztertzeko indarrik edukiko eta ezingo da kontuan hartu oposizioaldiko probak gainditzeko. Aitzitik, oposizioaldia gainditzen duten hautagaientzat izango da.        

Lehiaketako faseak gehienez 45 puntuko puntuazioa izango du.

Epaimahaiak jarraian adierazten diren merezimenduak baloratuko ditu, eskaera-orrian adierazi eta behar bezala egiaztatu badira horretarako irekiko duen epean. Erreferentzia izango da beti eskaerak aurkezteko azken eguna.

1.    Lan esperientzia: (gehienez 40 puntu).

Administrazioan «Ur eta argi ofizialaren» funtzio berberak edo antzekoak dituzten lanpostuetan egindako zerbitzuak balioetsiko dira. Gehienez 40 puntutan baloratuko da, lan egindako hilabete oso bakoitzeko 0,32 puntu emango dira.

Administrazioan «Ur eta argi ofizial arduradunaren» funtzio berberak edo antzekoak dituzten lanpostuetan egindako zerbitzuak balioetsiko dira. Gehienez 40 puntutan baloratuko da, lan egindako hilabete oso bakoitzeko 0,32 puntu emango dira.

*  Guztizko denbora zenbatzeko, lan egindako egun naturalak hartuko dira kontuan eta hilabetera heltzen ez diren gainerako egunak ez dira zenbatuko. Ildo horretan, 30 egun naturaleko multzoa hartuko da hilabetetzat.

Lan-esperientzia atalean lor daitekeen puntuazio altuena 40 puntukoa izango da.

2.    Formakuntza osagarria: (gehienez 5 puntu arte).

Formakuntza (3 puntu gehienez).

Lanpostuaren eginkizun eta ardurei aurre egiteko epaimahaiak lagungarria dela ulertzen duen formazio osagarria baloratuko da, gehienez ere 10 puntu arte.

Ikastaroek gutxienez 4 orduko iraupena izan beharko dute kontuan hartzeko. 4 ordukoari 0,10 puntu emango zaio, eta hortik gorakoak proportzionalki puntuatuko dira. Horren guztiaren eraginetarako, besteak beste, baloratuko direnak hauek izango dira:

Uraren Kudeaketako, mantentze-lan elektronikoetako edo sistema elektrotekniko eta automatizatuetako, goi-mailako teknikari titulua izatea, 1 punturekin baloratuko da.

Laneko Arriskuen Prebentzioaren arloko formazioa izatea, 1 puntu arte.

Elektrizidadearekin, energia aurrezpenarekin, etab.eko ikastaroak, 1 puntu arte.

Hizkuntz eskakizuna (1 puntu gehienez).

2. Hizkuntza eskakizuna egiaztatzen duenari 0,5 puntu emango zaio eta 3. Hizkuntza eskakizuna egiaztatzen duenari 1 puntu.

Gidabaimena (1 puntu gehienez).

C1 gidabaimenaren jabe izatea 0,2 punturekin baloratuko da.

C gidabaimenaren jabe izatea 0,2 punturekin baloratuko da.

B+E gidabaimenaren jabe izatea 0,2 punturekin baloratuko da.

C1+E gidabaimenaren jabe izatea 0,2 punturekin baloratuko da.

C+E gidabaimenaren jabe izatea 0,2 punturekin baloratuko da.

*  Merezimenduen Lehiaketa Faseko puntu kopuru gorena ez da 45 puntutik gorakoa izango.

Hamargarrena.    Epaimahaiaren proposamena.

Azken kalifikazioa emango da hautagai bakoitzarentzat lehiaketa faseetan lortutako puntuazio guztiak batuta, eta ondoren epaimahai kalifikatzaileak puntuaziorik altuena lortu duen izangaia izendatzea proposatuko du. Halaber, proposamena argitaratuko du Udalaren iragarki oholean eta Udalaren web orrian.               


Lehiaketa faseetako puntuazioa, batu ondoren berdinketa gertatuz gero, lehentasunen hurrenkera ondorengoa izango da:            

a)    Lehenik, administrazioaren jardueraren kidego, eskala, maila eta kategorietan emakumeei lehentasuna emango zaie, baldin eta trebakuntzaren ikuspegitik emakumeen eta gizonen artean gaitasun bera badago, eta kidego, maila, eskala eta kategoria horietan emakumeak % 40 baino gutxiago badira. Salbuespena izango da lanposturako beste hautagaiak neurri hori ez aplikatzea justifikatzen duten ezaugarriak dituenean –nolanahi ere, ezaugarriok ez dute eragin behar sexuaren ziozko bereizkeriarik–; kasurako, laneratzeko eta lanbide-sustapenerako arazo bereziak dituzten beste kolektibo batzuetako kide izatea.

b)    Bigarrenik, oposizioko fasean puntu gehien lortu duen izangaiak izango du.

c)    Hirugarrenik merezimendu orokorren 1. atalean izandako puntuazioa (esperientzia profesionala).           

d)    Laugarrenik, merezimendu orokorren 2. atalean izandako puntuazioa (prestakuntza eta hobekuntza ikastaroak).    

e)    Bosgarrenik, zozketa.

Epaimahaiak inoiz ez du dei egindako lanpostuak baino izangai gehiago proposatuko.

Deitutako postua bete gabe utz daiteke, soilik, inork eskatzen ez badu edo, eskatuta ere, deialdiaren oinarrietan aurreikusitako gutxieneko puntuazioa inork lortu ez badu.

Hamaikagarrena.    Baldintzak egiaztatzea.

Proposatutako pertsonek ekarriko dute, aipatutakoa argitaratzen denetik kontatzen hasita 10 laneguneko epean, baldintzak betetzen dituela adierazten duten jatorrizko egiaztagiriak, alegia, deialdian parte hartzeko oinarrietan eskatu direnak, eta lehiaketa fasean baloratutako merituenak.

Baldin eta goian esandako epearen barruan, tartean halabeharrezko arrazoirik ez bada behintzat, hautagaiak ez balitu egiaztagiriak aurkeztuko, edo ez balu eskatutako baldintzak betetzen dituela egiaztatuko, ezin izango litzateke izendatu eta haren jarduketa guztiak deuseztaturik geratuko lirateke. Kasu horretan, organo eskudunak, lehiaketa oposizioa gaindituta azkeneko puntuazioan hurrengo lekuan legokeena izendatuko luke.

Hamabigarrena.    Karrerako funtzionario izendapena.

Hautatua izan den eta aurreko oinarrian adierazitako dokumentazioa aurkeztu duen hautagaia praktiketako funtzionario izendatuko da, organo eskudunaren erabaki baten bidez.

Praktikaldian, ezen 3 hilabete iraungo baitu, betetzen duen lanpostuari dagozkion ordainsariak eskuratuko ditu.            

Praktikaldia hautaketa prozesuaren beste fase bat izango da, derrigorrezkoa eta baztertzailea.

Praktikaldia ebaluatu eta kalifikatu egingo da, ondorengo aldagaiak balioetsiz:

Betebeharrak eta lanak betetzea.

Laneko kalitatea.

Ikasteko jarrera.

Ardura eta egokitze maila.

Lankidetzarako jarrera.

Erabiltzaileekiko harremanak.

Ekimena.

Praktikaldia Hernaniko Udaleko Zerbitzuetako arduradunak eta Ur eta argietako arduradunak baloratuko dute, izangai bakoitzari Gai edo Ez Gai kalifikazioa jarriz, aipatutako aldagaietan oinarrituta.

Ebaluazioa amaitu ondoren, eskumena duen organoari aurkeztuko dio proposamen bat, praktikaldia gainditu duten izangaiak karrerako funtzionario izendatzeko.      

Hautagaiek praktikaldia ez balukete gaindituko, izendapeneko eskubide guztiak galduko lituzkete, horretarako organo eskudunak hartuko zukeen akordio bidez, aurrez izangaiei entzunda.

Azken kasu horretan zein proposaturiko hautagaiek lanpostuari uko egingo baliokete, organo eskudunak praktiketako funtzionario izendatuko du zerrenda osagarriko lehen pertsona, hautagaiak betiere adierazitako agiriak ekarri ondoren; gero, oinarri honi jarraiki jardungo da.   

Adierazitako egoeraren bat berriro gertatuko balitz, modu berean jardungo da zerrenda osagarria agortu arte.              

Hamahirugarrena.    Lan poltsa.

Lan poltsak osatzeko aplikagarri izango dira Hernaniko Udalak onartuta dituen lan poltsen osaketa eta Kudeaketaren inguruko irizpideak.

Hernaniko Udalak, hala eskatuz gero eta hautagaiek bosgarren oinarrian aurreikusten den berariazko baimena emanda, EAEko administrazio edo erakunde publikoen eskura jarri ahal izango du eratutako lan poltsak osatzen dituzten pertsonen zerrenda.

Dena dela, eskaera horiei ematen zaien erantzuna poltsetan eskuragarri dauden langileen eta Hernaniko Udalak berak dituen langile beharren mende dago.

Hamalaugarrena.    Zalantzak.

Epaimahaiak ahalmena izango du sortzen diren zalantzak argitzeko eta oposizio-lehiaketaren jarduera ona zaintzeko eta behar bezala garatzeko beharrezkoak diren erabakiak hartzeko, oinarri hauetan aurreikusi ez den guztian.

Hamabosgarrena.    Aurkaratzea.

Deialdia, oinarriak eta horietatik eta epaimahaiaren jardunaren ondorioz izan daitezkeen egintza administratibo guztiak aurkaratu ahalko dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikusitako epeetan eta forman.

I. ERANSKINA

GAITEGI OROKORRA

1. gaia.        7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.   
I. Titulua. Xedapen orokorrak.       
II. Tituluko II.Kapitulua. Antolakuntza.

2. gaia.        39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio prozedura erkidearena.     
I. Titulua. Prozedurako interesdunak.             
II. Titulua. Herri-administrazioen jarduera.    

3. gaia.        Enplegatu Publikoen Oinarrizko Estatutua. 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa:               
II. titulua. Administrazio publikoetako langileak.           
            
III. tituluko I. eta VI. kapituluak. Eskubidea. Enplegatu publikoen eginbeharrak. Jokabide kodea.               

VII. titulua. Diziplina araubidea.

4. gaia.        Eusko Legebiltzarraren 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.             
Atariko titulua. Xedea, aplikazio eremua eta emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan herri aginteen jarduna zuzendu behar duten printzipio orokorrak.

II. ERANSKINA

GAITEGI ESPEZIFIKOA

  1.    Obra desberdinei aplikagarri diren neurrien unitateak. Planoen interpretazioa. Eskalak.

  2.    1627/1997 Errege Dekretua, urriaren 24ko, zeinaren bitartez ezartzen diren eraikuntzako obretan bete beharreko segurtasun eta osasun alorreko xedapen minimoak.

  3.    Laneko arriskuak ur hornidurako eta saneamenduko sareak Zerbitzuan jartzean. Fibrozementuzko hodiak konpontzeko edo ordezkatzeko prozedura eta jarduketa bereziak.         

  4.    Herritarren elkarbizitza eta bide publikoaren erabilera eta garbiketa arautzen duen udal ordenantza.

  5.    Eraikuntzaren inguruko araudi teknologikoa: NTE IEE. Kanpoko argiztapena.

  6.    485/1997 Errege Dekretua, apirilaren 14koa, laneko segurtasun- eta osasun-seinaleztapenari buruzko gutxieneko xedapenak ezartzen dituena (97. Estatuko Aldizkari Ofiziala, 1997-04-23koa).

  7.    1890/2008 ED, azaroak 14koa, eraginkortasun energetikoa onartzen duena, kanpoko argiztapenen instalazioan eta beraren instrukzio teknikoan EA-01 EA-07.           

  8.    Gutxiengo xedapenak, osasun eta segurartasunaren inguruko babesaren inguruan langile eta arrisku elektrikoaren inguruan.

  9.    Abuztuaren 2ko 842/2002 Errege Dekretua, Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa onartzen duena.

10.    Etxebizitza eta eraikuntzetako instalazio elektrikoak. Kontzeptu orokorrak, exekuzioa eta mantentzea.

11.    Tentsio baxua duten instalazio elektrikoetako oinarrizko kalkuluak. Potentzien aurreikuspena, kondukzio atalak, tentsio baxuko instalazioen inguruko kalkuluen prozedura arautuak.       

12.    Instalazio elektrikoetako neurriak. Tentsioa, intentsitatea, erresistentzia eta jarraitasuna, potentzia, lur konexioaren erresistentzia elektrikoa. Neurtze tresnak eta ezaugarriak.  

13.    Koadro elektrikoak. Tentsio baxuan eta orokorrean babesa. Orokortasunak. Etengailua, disjuntorea, fusibleak, etengailu automatikoak, magnetotermikoak eta etengailu diferentzialak.

14.    Hiri hondakinak bildu eta tratatzeko udal Ordenantza arau tzailearen testu bategina.

15.    Uraren harrera eta arazketa. Ur hornikuntzako sarea: adukzioa eta distribuzioa. Hondakin sareak: estolderia eta hustubideak. Ur hondakinen arazketa. Instalazioen prebentzio eta zuzentze mantenua.

16.    Hernaniko Udalerriaren Uraren Kudeaketa Arautzeko Udal Araudia.

17.    Giza kontsumorako uraren kalitateari buruzko arautegia. Autokontrola, hornikuntzarako gestioa y osasunaren zaintza. Azterketa organoleptikoa eta soberan dagoen kloro zehaztapena. Sare eta deposituen garbiketa: prozedura eta maiztasuna.

18.    Hidraulikako kontzeptuak. Presioa. Emaria. Definizioa. Unitateak.

19.    Edateko ura banatzeko sareetako elementuak. Mozteko balbulak. Motak, ezaugarri nagusiak eta instalazioa.              

20.    Edateko ura banatzeko sareetako elementuak. Bentosak, Motak, ezaugarri nagusiak eta instalazioa.             

21.    Edateko ura banatzeko sareetako elementuak. Harguneak, Motak, ezaugarri nagusiak eta instalazioa.          

22.    Burdinurtu nodularrezko hodiak. Ezaugarri nagusiak. Istalazioa eta muntaketa.

23.    Polietilenozko hodiak. Ezaugarri nagusiak. Instalazioa eta muntaketa.

24.    Jarritako hoditeria batean egin behar diren probak. Presio proba (ura sartuta).

25.    Jarriako hoditeria batean egin behar diren probak. Desinfekzioa.

26.    Neurketa tresneria. Kontagailuak. Motak eta ezaugarri nagusiak.

27.    Neurketa tresneria. Manometroak. Motak eta ezaugarri nagusiak.

28.    Neurketa tresneria. Emari neurgailuak. Motak eta ezaugarri nagusiak.

29.    Jarioak detektatzeko tresneria. Ezaugarri nagusiak eta erabiltzeko metodoak.

30.    Segurtasuna eta osasuna. Norbere burua babesteko tresneria. Motak eta edateko ura banatzeko sareak eraikitzeko obretan erabiltzeko baldintzak.

31.    Etxegintzaren Kode Teknikoa (CTE). Edateko uraren instalazioen osagaiak.