Lan poltsak - Amaituta daudenak
Euskal Herriko Musika Eskolen Elkartearekin (EHME) eta Nafarroakoarekin (ASEMNA) batera lan egingo da. Helburua da hiru hiriburuen inplikazioa lor tzea, lurraldeko Musika eta Dantza Eskola guztietarako pol tsa bakarrak ezarri ahal izateko eta denak batera kudea tze ko.
Tokiko Gobernu Batzarrak 2019ko martxoaren 25eko erabakia
Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko uztailaren 20ko erabakia
Udal­tzaingoko agenteen lan-pol­tsa: Deialdiak
Emakume eta gizonen arteko berdintasuneko erdi mailako teknikarien lan poltsa sortzeko jardunbidea arautuko duten oinarriak.
Pertsonal arloko teknikari, kontratazio arloko teknikari, hirigintza arloko teknikari eta idazkaritza arloko teknikari lau lan-poltsa osatzeko deialdia.