EKONOMIA ETA OGASUNA

Helbide fiskalaren eta datu fiskalen aldaketa

Titularraren helbide fiskala edo bestelako datu pertsonalak aldatzeko, udal tasa eta zergen ordainketei dagozkien jakinarazpenei begira.

Zerga eta tasen ordainketak banketxean helbideratzea

Aldizkako udal zerga eta tasen ordainketak banketxeko kontu batean helbideratzeko edota banketxeko kontua aldatzeko. Hauek dira helbidera daitezkeen zerga eta tasak: Ibilgailuen gaineko zerga, Hiri Ondasunen gaineko zerga, Jarduera Ekonomikoen gaineko zerga eta Ura eta Estolderia, Hondakin bilketa eta Bado edo Ibien tasak.

Zergen ordainketa egunean izatea egiaztatzen duen ziurtagiri eskaera

HONDAKINAK, URA ETA SANEAMENDU ZERBITZUAREN TASAK ORDAINTZEKO DIRULAGUNTZA 2023

Informazio gehigarria

2021EKO OHZ-IBI ZERGA ORDAINTZEKO DIRULAGUNTZA

Informazio Gehigarria

Zerga, Tasa eta Prezio publikoen ordainketak

Udalerriei dagokie, Uztailaren 5eko 11/1989 Gipuzkoako Hazienda Lokalen FORU ARAUA Erregulatzailean ezarritakoaren barruan, beren tributuak ordainaraztea.
Horretarako, Ordenantza fiskalen bitartez, tributu bakoitzaren antolaketa eta funtzionamendu erregimena erregulatzen da.

Zerga-betebeharrak geroratzeko eskaera

Zorrak geroratzeko eskaera egitea, ekonomia- eta finantza-egoerak aldi batez ordainketa egitea eragozten duenean.

Zerga itzulketa: ibilgailuari behin betiko baja ematearen ondoriozkoa

Ibilgailuari behin betiko baja ematen zaion hurrengo hilabetetik abenduaren 31ra arte Ibilgailuen gaineko zergarengatik ordaindutako kopuruari dagokion ehunekoa atzera hartzeko eskubidea izango du ibilgailuaren jabeak.

Ondasun ziurtagiriak

Udaleko errolda fiskaletan jasota dauden eskatzailearen datu fiskalak adierazten dituen ziurtagiria. Hain zuzen ere, honako erroldetan azaltzen diren datuak:
  1. Hiri Izaerako Ondasun Higiezinak.
  2. Landa Izaerako Ondasun Higiezinak.
  3. Jarduera Ekonomikoen gaineko Lizentzia Fiskala.
  4. Ibilgailuak.

Zerga, Tasa eta Prezio publikoen inguruko erreklamazioak

Zerga (OHZ, JEZ, IBILGAILUAK, EIOZ), tasa (ura, hondakinak, badoa..) eta prezio publikoen (Haurreskolako jangela..) ordainketaren inguruko erreklamazioak egiteko.

Errekurtsoak: Premiamendu bidearen probidentziaren kontra

Alkateari jarritako Berraztertzeko Errekurtsoa premiamendu probidentziaren aurka.
* Premiamendu-probidentzia: borondatezko epean ordaindu gabeko zorrak kobratzeko administrazioak erabiltzen duen prozedura.

Zerga-betebeharrak zatikatzeko eskaera

Zorrak zatikatzeko edo geroratzeko eskaera egiteko, ekonomia- eta finantza-egoerak aldi batez ordainketa egitea eragozten duenean.

Kobrantzako agiriaren edo ordainketa-frogagiriaren kopia

Agiri honek honetarako balio du:
1.    Zergak ordaintzeko, jatorrizko agiria galdu bada.
2.    Ordainketa egina dagoela frogatzeko, jatorrizkoa galdu bada.